Aktuality

POZOR - od září 2023 měním působiště. Nová poradna bude v OD VICHR na ulici Kobližná 19, Brno.

------------------------------------------------------------------

Skupinové kurzy pro tento rok: 

 • Podzimní:  19. 9 . -  21. 11. 2023
------------------------------------------------------------------------------

INDIVIDUÁLNÍ KURZY - začínají na základě domluvy mezi námi. Můžete si vybrat kurz:

- Osobní, které se konají v poradně a trvají 10 týdnů.

- Kombinovaný (2 - 3x osobní setkání, 7x on-line z pohodlí domova).

- On-line - trvá rovněž 10 týdnů, den a hodina konání záleží na naší domluvě. Tento způsob je velmi 

                         flexibilní, lze měnit schůzky podle aktuálních možností.


Scházíme se:  každé úterý od 16:00 hod. Čas lze upravit  podle potřeb účastníků.

KDE?               OD Vichr - Kobližná 47/19, Brno


U D Ě L E J T E P R V N Í K R O K a napište nebo zavolejte. Hned se dozvíte, co potřebujete. 

                Telefon: 605 024 074        E-mail: meli-vita@seznam.cz


Etický kodex

Zásady pro práci individuálního lektora 

1. Individuální lektor pomáhá klientům svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi při změně životního stylu, redukci nadváhy nebo udržování zredukovaných kilogramů. Volí terapeutické metody odpovídající motivační připravenosti klienta, bere v úvahu jeho osobnost, intelekt apod. Vede klienty k vědomí odpovědnosti za svá rozhodnutí, ale nepřebírá zodpovědnost za klientův život.

2. Při práci s klienty platí pro všechny individuální lektory naprostá diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají práce s klientem, včetně osobních údajů o klientovi.

3. Každý individuální lektor dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Poskytuje kvalitní služby, neustále rozšiřuje své profesní kompetence seberozvojem a sebevzděláváním.

4. Individuální lektor přijímá jedinečnost každého člověka. V případě, že z etických či osobních důvodů nedokáže klientovi poskytnout profesionální služby v souladu s tímto etickým kodexem, má právo klienta odmítnout, případně mu doporučit jiného odborníka.

5. Pokud je klientem individuálního lektora osoba nezletilá, je podmínkou spolupráce s ní souhlas, v lepším případě přímá spolupráce zákonných zástupců.

6. Individuální lektor přistupuje zodpovědně ke každému klientovi i tím, že nepřeceňuje své schopnosti a spolupracuje s dalšími odborníky. Práci s klienty s poruchami příjmu potravy (zejm. mentální anorexie a bulimie) a práci s klienty s vážnými zdravotními problémy (např. chorobami trávicího traktu jako je Crohnova choroba, bezlepková dieta, fenylketonurie, vyšší stupeň obezity aj.) mohou vykonávat jen lektoři s odborným vzděláním podle platné legislativy (Z372/2011 v platném znění), ostatní pouze ve spolupráci s příslušným odborníkem.

7. Individuální lektor nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných potravin, nápojů a doplňků stravy.

8. Individuální lektor má ve své činnosti neustále na paměti klientovo zdraví, jeho bezpečnost a kondici.

9. Za účelem vysoké profesionality poskytovaných služeb a ochrany před důsledky případných nedorozumění s klientem, spočívajících např. v zatajení některých důležitých údajů, je povinen Individuální lektor ještě před zahájením spolupráce vysvětlit jasně a přehledně klientovi, v čem spočívá nabízená služba, jaký je její rozsah a cena.

10. Individuální lektor respektuje právo klienta pozměnit či dokonce odmítnout jím navržená opatření a doporučení.

11. Individuální lektor šíří jen seriózní, pokud možno ověřené a opodstatněné informace o terapii obezity.

12. Individuální lektor by se měl sám řídit zásadami zdravého životního stylu, ke kterým vede i své klienty.

Obchodní podmínky, GDPR

1.Úvodníustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy pro poskytování služeb klientům, které poskytovatelka (Ing. Květuše Rozmahelová) nabízí a zprostředkovává prostřednictvím webových stránek www.meli-vita.cz.
 • Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy.
 • Znění obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy, objednání služby

 • Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na kurzu, který si objednal nebo poskytnout individuální poradenství a závazek klienta uhradit stanovenou finanční odměnu.
 • Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář na webových stránkách www.meli-vita.cz. Objednávkový formulář je umístěn dole v sekci Služby. Službu lze objednat také prostřednictvím e-mailové adresy kvetuserozmahelova@gmail.com nebo telefonicky +420 605 024 074.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.
 • Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Poskytovatelka obdržení objednávky klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 • Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena služeb a platební podmínky

 • Ceny za konkrétní služby jsou uvedeny na internetových stránkách www.meli-vita.cz .
 • Finanční odměnu klient uhradí po obdržení daňového dokladu - faktury, která je klientovi vystavena po objednání služby a zaslána na e-mailovou adresu klienta.
 • Klient uhradí finanční odměnu v termínu splatnosti, jež je uveden v daňovém dokladu - faktuře.
 • Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Klient má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail s textem: "Já,............, odstupuji od smlouvy ze dne DDMMRR, která byla uzavřena mezi Vámi, coby poskytovatelkou služeb, a mojí osobou jako klientem." Odstoupení od kupní smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky kvetuserozmahelova@gmail.com.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatelka peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatelka od kupujícího přijala.
 • Poskytovatelka vrátí kurzovné:

a) ve výši 100 %, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 48 hodin před zahájením první lekce kurzu, nebo služby

b) o 50 % nižší, dojde-li k odstoupení v době méně než 48 hodin před zahájením první lekce kurzu.

5. Poskytovatelka kurzovné, ani jeho část nevrací

a) dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy později než 24 hodin

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

6. Náhrada lekcí

 • V individuálních kurzech je možná náhrada max. 2 lekcí.
 • V redukčních kurzech STOB není náhrada lekcí z organizačních důvodů možná.

7. Poplatky za individuální péči

 • Nemůže-li se klient dostavit na předem sjednanou individuální schůzku, musí poskytovatelku nejpozději 6 hodin před sjednanou schůzkou informovat emailem či telefonicky. Poskytovatelka nepožaduje finanční kompenzaci.

8. Závěrečné a důležité informace

 • Poskytovatelka bezplatně provozuje blog a recepty na svých stránkách www.kvetuse.rozmahelova@gmail.com. Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svou osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.
 • Přihlášením se do pohybových kurzů klient potvrzuje, že je zdravý a není si vědom zdravotních problémů, které by mu bránili pohybovou aktivitu vykonávat. V případě nejistoty je klient povinen svou účast v kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem před vyplněním přihlášky. Pokud klient v průběhu kurzu onemocní nebo se u něj vyskytne zdravotní problém, je povinen o této skutečnosti informovat svého lektora.
 • Redukční kurzy STOB jsou určeny zdravým jedincům trpícím nadváhou či obezitou. Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast v kurzu je povinen před přihlášením se do kurzu konzultovat s ošetřujícím lékařem. Během kurzu jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě stravovacích a pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace, včetně společnosti STOB s.r.o. Tato doporučení mají pouze informativní charakter a v žádném případě neslouží jako náhrada za radu a péči ošetřujícího lékaře. Poskytovatelka nenese žádnou odpovědnost za vaše osobní konání a případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Poskytovatelka v kurzech neposkytuje předepsané jídelníčky, neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.
 • Individuální poradenství je určeno zdravým jedincům. Během individuálních lekcí jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě stravovacích a pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace, včetně společnosti STOB s.r.o. Tato doporučení mají pouze informativní charakter a v žádném případě neslouží jako náhrada za radu a péči ošetřujícího lékaře. Poskytovatelka nenese žádnou odpovědnost za vaše osobní konání a případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Poskytovatelka v kurzech neposkytuje předepsané jídelníčky, neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.
 • Poskytovatelka prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost v oblasti výživy.
 • Poskytovatelka služeb dodržuje Etický kodex společnosti STOB s.r.o.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2019.